Thuê vps

Cho Thuê VPS chất lượng cao nhất Việt Nam

SSD CLOUD VPS ADVANCED

979.000 đ/Tháng
 • CPU : Intel® Xeon® E5-26XX
 • CORE : 6 Cores
 • SSD : 100GB
 • RAM : 5GB +1GB(*)
 • IP : 01
 • Bandwidth : Unlimited

SSD CLOUD VPS MEDIUM

669.000 đ/Tháng
 • CPU : Intel® Xeon® E5-26XX
 • CORE : 5 Cores
 • SSD : 80GB
 • RAM : 4GB +1GB(*)
 • IP : 01
 • Bandwidth : Unlimited

SSD CLOUD VPS BASIC

549.000 đ/Tháng
 • CPU : Intel® Xeon® E5-26XX
 • CORE : 4 Cores
 • SSD : 60GB
 • RAM : 3GB +1GB(*)
 • IP : 01
 • Bandwidth : Unlimited

Thuê Hosting

Cho Thuê Hosting chất lượng cao nhất Việt Nam

Advand Hosting

216.000đ/tháng
 •  Dung lượng lưu trữ : 6GB SSD
 •  Băng thông/tháng : Unlimited
 •  FTP Accounts : Unlimited
 •  My SQL : 6
 •  MSSQL 2012 : 6
 •  Domains : 3
 •  Subdomain : Unlimited
 •  Alias/Park Domain : Unlimited
 •  Email POP3/webmail : Unlimited

Multiple Hosting

116.000đ/tháng
 •  Dung lượng lưu trữ : 4GB SSD
 •  Băng thông/tháng : Unlimited
 •  FTP Accounts : Unlimited
 •  My SQL : 4
 •  MSSQL 2012 : 4
 •  Domains : 2
 •  Subdomain : Unlimited
 •  Alias/Park Domain : Unlimited
 •  Email POP3/webmail : Unlimited

Single Hosting

86.000đ/tháng
 • Dung lượng lưu trữ : 3GB SSD
 •  Băng thông/tháng : Unlimited
 •  FTP Accounts : Unlimited
 •  My SQL : 3
 •  MSSQL 2012 : 3
 •  Domains : 2
 •  Subdomain : Unlimited
 •  Alias/Park Domain : Unlimited
 •  Email POP3/webmail : Unlimited

Thuê server

Cho Thuê Server chất lượng cao nhất Việt Nam

Dedicated Server Medium

2.300.000 đ/Tháng
 • CPU: 2 x Intel® Xeon® E5-26xx V1-16 cores, 32 Threads
 • SSD: 2 x 480GB SSD Enterprise
 • RAM: 48GB
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn

Dedicated Server Advand

3.000.000 đ/Tháng
 • CPU: Intel® Xeon® E5-26xx V3 - 12 cores, 24 Threads
 • SSD: 2 x 480GB SSD Enterprise
 • RAM: 48GB DDR4
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn

Dedicated Server Basic

2.100.000 đ/tháng
 • CPU: Intel® Xeon® E5-26xx V1-8 cores, 16 Threads
 • SSD: 2 x 480GB SSD Enterprise
 • RAM: 48GB
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn

Thuê cloud

Cho Thuê Cloud chất lượng cao nhất Việt Nam

Cloud Advand

2.999.000 đ/Tháng
 • CPU : Intel® Xeon® E5-26XX
 • CORE : 16 Cores
 • SSD : 300GB
 • RAM : 14GB +2GB(*)
 • IP : 01
 • Bandwidth : Unlimited

Cloud Basic

1.999.000 đ/Tháng
 • CPU : Intel® Xeon® E5-26XX
 • CORE : 10 Cores
 • SSD : 200GB
 • RAM : 10GB +2GB(*)
 • IP : 01
 • Bandwidth : Unlimited

Cloud Medium

2.499.000 đ/Tháng
 • CPU : Intel® Xeon® E5-26XX
 • CORE : 12 Cores
 • SSD : 250GB
 • RAM : 12GB +2GB(*)
 • IP : 01
 • Bandwidth : Unlimited